Warunki gwarancji

§1
LARS Andrzej Szymański Sp. z o.o. zwany dalej „Gwarantem” udziela gwarancji na wymienione w Karcie gwarancyjnej urządzenia. Gwarancja na towar obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

§2
Gwarancja udzielana jest na rzecz Kupującego zwanego dalej „Odbiorcą”, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje i montuje zakupione urządzenia u następnych Kupujących - zwanych dalej „Użytkownikiem końcowym”.


§3
Jeśli montaż jest wykonywany przez Gwaranta obowiązki Odbiorcy z tytułu gwarancji przechodzą na Gwaranta.

§4
Odbiorca ma obowiązek przekazania dokumentu gwarancyjnego Użytkownikowi końcowemu, natomiast Użytkownik końcowy powinien zgłaszać roszczenia reklamacyjne z gwarancji i rękojmi bezpośrednio do Odbiorcy.


§5
Gwarancja obejmuje poprawne działanie urządzenia zgodnie z parametrami określonymi w karcie katalogowej produktu. Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, które powodują zmianę tych parametrów.


§6
Podłączeń elektrycznych zasilaczy musi dokonać wykwalifikowany elektryk (wymagany numer uprawnień) z potwierdzeniem montażu. W przypadku braku pieczęci i/lub podpisu uprawnionego elektryka na Karcie gwarancyjnej, gwarancja traci moc prawną.


§7
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy, od daty sprzedaży urządzenia odbiorcy. Za datę sprzedaży urządzenia przyjmuje się datę wystawienia faktury Odbiorcy. W wyjątkowych sytuacjach okres gwarancyjny może wydłużyć się do 60 miesięcy za dodatkową opłatą lub przy specjalnych warunkach handlowych. Terminy liczone są od daty sprzedaży.


§8
W ramach gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany 1 do 1 lub naprawy urządzenia. W przypadku źródła światła Gwarant zobowiązuje się do całkowitej wymiany uszkodzonego źródła na nowe.


§9
Warunki gwarancyjne wskazane w §8 nie obejmują komponentów awaryjnego utrzymania zasilania w wariantach LARSA Emergency. W ich wypadku okres gwarancji wynosi odpowiednio 24 miesiące dla modułów oraz 12 miesięcy dla akumulatorów.


§10
Naprawa może być również wykonana przez Gwaranta po dostarczeniu sprzętu do jego siedziby. Obowiązkiem odbiorcy jest zapewnienie bezpiecznego i trwałego opakowania urządzenia.

§11
Celem naprawy gwarancyjnej jest przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia. Realizuje się to poprzez bezpłatną wymianę całego urządzenia lub naprawę lub wymianę części nie nadających się do dalszego użycia na skutek ujawnionej wady, na wolne od wad części zamienne (nowe lub odnowione) w ramach okresów wskazanych w §7.


§12
W przypadku stwierdzenia wady, której nie można usunąć poprzez wymianę wadliwej części, Gwarant zobowiązany jest do wymiany urządzenia na wolne od wad.


§13
Gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez Odbiorcę lub Użytkownika końcowego kopii karty gwarancyjnej urządzenia wypełnionej zgodnie z wymaganiami.


§14
W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej przez Odbiorcę, Gwarant zażąda zwrotu reklamowanego urządzenia na adres siedziby firmy. Gwarant pokrywa koszty transportu reklamowanego urządzenia wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia reklamacji i przesłania jej firmą, z którą Gwarant posiada umowę.


§15
Po stwierdzeniu zasadności reklamacji Gwarant bezpłatnie dostarczy Odbiorcy naprawione lub nowe urządzenia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wadliwego urządzenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy urządzenia może ulec przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.


§16
Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych jeżeli działalność Gwaranta zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.


§17
Okres gwarancji przedłuża się o czas pozostawania urządzenia w naprawie. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Gwaranta skutkującej wymianą urządzenia na wolne od wad, okres gwarancji wydłuża się na czas nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty dokonania naprawy, chyba że okres ten skracałby okres pierwotnie udzielonej gwarancji. W takim wypadku obowiązuje okres pierwotnie udzielonej gwarancji.


§18
Gwarant może odmówić dokonania naprawy lub nieodpłatnej dostawy części zamiennych w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie, naniesienia poprawek lub skreśleń przez osoby nieupoważnione, a także naruszenia plomb lub stwierdzenia ingerencji osób trzecich w urządzenie.


§19
Gwarancja nie obejmuje:

  • wad konstrukcji sufitu, w której urządzenie zostało zamontowane, ani wynikłej z tego nieprawidłowej pracy zamontowanego urządzenia,
  • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania,
  • mechanicznych uszkodzeń urządzenia i wywołanych nimi awarii,
  • wad i uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej, itp.,
  • usterek spowodowanych samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi,
  • usterek wynikłych z użytkowania sprzętu niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,
  • urządzeń, w których Kartę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
  • urządzenia, w którym zdemontowano i/lub usunięto wyposażenie dodatkowe, seryjnie montowane przez Gwaranta, w szczególności urządzenie przeciwprzepięciowe przy taśmie LED
  • montażu taśmy LED bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego w sytuacji gdy taśma ma podłączony system sterowania

§20
Gwarancja nie obejmuje roszczeń Użytkownika końcowego wynikających ze złego doboru urządzenia.


§21
W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Odbiorca pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Gwaranta, a związane z wykonanymi czynnościami gwarancyjnymi.


§22
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.


§23
Na podstawie niniejszej gwarancji Odbiorca nie nabywa żadnych innych praw lub roszczeń niż te, które zostały mu wyraźnie przyznane.


§24
Decyzja Gwaranta w zakresie zasadności dokonania naprawy gwarancyjnej jest decyzją ostateczną.


§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego