Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.lars.pl
(obowiązująca od dnia: 01.03.2017 r.)

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego LARS zamieszczonego pod adresem: https://www.lars.pl (zwany dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia użytkownikowi Serwisu (zwanym dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora
  w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami.

§2
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Andrzej Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LARS Andrzej Szymański“, z siedzibą w Niepruszewie (64-320), przy ul. Świerkowej 14, NIP: 7810041997, REGON: 008271431, tel: 61 840 40 00, email: office@lars.pl, będący właścicielem Serwisu (zwany dalej „Administratorem” lub „LARS”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób listownie na adres: ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo lub za pośrednictwem e-mail: office@lars.pl.

§3
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. LARS przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. LARS nie dokonuje identyfikacji Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. W przypadku skorzystania z jednej z form kontaktu wskazanej w zakładce KONTAKT, Administrator przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w celu udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą jednego ze wskazanych tam kanałów komunikacji – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. W przypadku złożenia odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne zamieszczone w zakładce REKRUTACJA, Administrator będzie przetwarzać podane dane osobowe w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja. W zależności od tego, czy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - również w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia tych rekrutacji. W tym zakresie Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: przepisu prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy), zgody, jeżeli w złożonych dokumentach rekrutacyjnych zostały zamieszczone inne dane, niż wskazane w art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz w odniesieniu do przetwarzania danych w przyszłych rekrutacjach, a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej – co jest potrzebne do oceny, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§4
Przekazywanie danych osobowych

 1. W przypadku przekazania przez Użytkowników, Administratorowi danych osobowych za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w zakładce KONTAKT lub REKTRUTACJA, dane te możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT z których korzystamy lub firmom hostingowym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.
 2. W pozostałym zakresie LARS nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych Użytkowników, za wyjątkiem, gdy LARS jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§5
Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i korzystania z Serwisu

 1. Celem LARS jest zapewnienie ochrony Użytkownikom.
 2. LARS dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

§6
Pliki cookies i inne technologie

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przy czym nie są one wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w Serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 2. Serwis wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w Serwisie. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkowników. Służą LARS do ułatwiania korzystania z Serwisu, w szczególności zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych ankiet lub reklam. Pozwalają również tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis, co umożliwia jego stałe ulepszanie.
 3. Pliki cookies wykorzystujemy w celu analizy sposobu użytkowania naszego Serwisu, a także w celach marketingowych – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie Państwa jako Użytkowników.
 4. Pomimo tego, jeżeli Użytkownik nie chce by LARS wykorzystywał pliki cookie, może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć pod podanymi niżej linkami:
 5. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 6. Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera LARS. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (np. komputera Użytkownika);
  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  3. nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  4. czas nadejścia zapytania;
  5. pierwszy wiersz żądania http;
  6. kod odpowiedzi http;
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  8. adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - w przypadku gdy przejście do Strony Internetowej Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  9. informacje o przeglądarce Użytkownika;
  10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 7. Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem Użytkowników.
 8. Pliki z logami przechowywane są przez LARS przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. LARS wykorzystuje pliki z logami m.in. do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Serwis.
 9. LARS celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu odwiedzane są przez Użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych Użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Serwisu.

§7
Okres przechowywania danych osobowych

 1. W zakresie danych osobowych pozyskanych w drodze kontaktu za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w zakładce KONTAKT, dane te będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy.
 2. W zakresie danych osobowych pozyskanych w drodze złożenia dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne zamieszczone w zakładce REKRUTACJA, dane te będziemy przechowywać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja. W przypadku, gdy zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez LARS, dane te będziemy przechowywać do momentu cofnięcia zgody, maksymalnie jednak przez okres 2 lat od dnia przekazania nam danych osobowych.

§8
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku danych, które Użytkownik udostępnił LARS na podstawie swojej zgody lub umowy i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, Użytkownik ma prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

§9
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

§10
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie

Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

§11
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie) ani do organizacji międzynarodowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. LARS nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony www, Użytkownik zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu pośrednictwem e-mail: office@lars.pl.
 4. Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.